Numismatika: Vědecká disciplína, oblíbený koníček i výhodná investice

Vedle těch tradičních investic, jako jsou například akcie či moderní kryptoměny, existují i investice alternativní. Alternativními komoditami jsou například drahé kovy, zlato a stříbro v podobě svitků, ale i šperků nebo mincí. Mince mají v hledáčku nejenom klasičtí investoři, ale i nadšení sběratelé. Numizmatika patří ve sběratelství k favoritům. Představuje přitom také obsáhlou vědeckou disciplínu, která je propojena s řadou dalších vědních oborů.

Co je to numizmatika?

Pojem numizmatika (také numismatika) pochází z latinských slov numisma, nomisma, resp. nummus. Nummus v češtině znamená „peníze“, ale v původním významu se může přeložit také „zvyk“. Do latiny se totiž dostaly z řeckého „nómos“, které značí na „zvyk, způsob, mrav či zákon.“ Již význam slov poukazuje na roli peněz, kterou měli v minulosti a zůstala jim dodnes.

Věda o penězích

Numizmatika je jednoduše vědou o penězích, platidlech užívaných v minulosti i současnosti. Přestože se zaměřuje zejména na mince, nevyhýbá se ani dalším druhům platidel. I ta nesou společenskou funkci, kterou numizmatika zkoumá. Zabývá se obecně mincemi, platebními prostředky a jejich formami, také v souvislostech hospodářských, ekonomických, sociálních, kulturních a historických. Existuje předmincovní, mincovní i pomincovní (postmonetární) období numismatiky.

Numizmatika je věda!

Numismatika se dá dělit chronologicky i geograficky. Má velmi blízko k heraldice, epigrafice, paleografii, genealogii, chronologii a politiky. Numizmatika vytváří a využívá vlastní vědecké metody i metody jiných věd, aplikuje poznatky fyziky, chemie, matematiky, metrologie či strojírenství.

Cílem numizmatiky je jednak péče o hmotný materiál jako jsou mince a nouzová platidla, například nouzové poukázky židovských geth), účelové známky (známky na pivo, známky na chléb apod.), pamětní medaile, náboženské, školní a jiné medaile (zabývá se jimi také faleristika), potažmo bankovky (zabývá se jimi také notafilie), jednak studium hospodářských souvislostí. I kdyby v budoucnu peníze in natura zanikly a zůstaly jen digitální, numizmatika svůj význam neztratí, nehledě na její aspekt sběratelství a investování.

Vedle technických oborů souvisí i s historií. Sama numizmatika má také svoji historii…

Historie aneb Od dob Aristotela až po digitální věk

Kořeny numizmatiky sahají do doby prvních platidel, tedy sedmého století před naším letopočtem. Tehdy se začínají formovat první úvahy o hospodářském pojetí peněz, ruku v ruce s antickou filosofií. U zrodu numismatiky byl samotný Airstotelés, autor hospodářské teorie vzniku peněz. Později se na jejím vývoji podílel i obhájce Aristotelovy teorie Tomáš Aquinský. V 16. století se o numismatiku zajímal například i Mikuláš Koperník.

Období renesance čerpalo z řecko-římské kultury, filosofie i umění. Renesanční šlechta měla zájem také o řecké a římské mince, věnovala se sběratelství a také, zejména v 18. století, zakládala velké aristokratické sbírky. Ještě do 12. století přitom razily mince i šlechtické rody. Mincovní právo, výhradní právo panovníka razit mince se formuje až od 13. století. Panovníci mohly vydávat také mincovní řády.

Vznik numismatiky jako vědního oboru se datuje do 18. století. Za zakladatele české numismatiky je považován M. A. Voigt, na kterého navázaly další osobnosti se zájmem o numizmatiku a české mincovnictví. V 19. století to byl například J. Smolík, který katalogizoval ražby groše nebo E. Fiala, který se zabýval českými denáry. Ten se stal později i předsedou Numismatické společnosti československé. Jejím jednatelem byl pražský starožitník K. Chaura.

U moderního peněžně historického pojetí české vědecké numismatiky jsou podepsáni G. Skalský a Em. Nohejlová – Prátová. Samostatnou vědeckou disciplínou se numismatika stala mezi válkami.

Moderní numismatika

Dnes se numismatikou vědecky zabývá Národním muzeu v Praze, Moravské muzeu v Brně, Západočeské muzeum v Plzni prostřednictvím svých numismatických oddělení.

Na tradici od roku 1919 navazuje Česká numismatická společnost, která sdružuje profesionální i amatérské zájemce o numismatiku. Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze vydává Česká numismatická společnost Numismatické listy, kde informuje o odborném výzkumu, ale třeba i nových pamětních mincích, které vydává Česká národní banka.

V oboru působí také komerční společnosti.