PODMÍNKY POUŽITÍ WEBU

Tyto Podmínky užívání webu (dále jen Podmínky) upravují a definují užívání webových stránek na internetové adrese http://www.ukocouradoma.online včetně všech subdomén a aplikací. Vztahují se na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá webové stránky U KOCOURA DOMA.

Těmito podmínkami a pravidly se řídí práva a povinnosti Provozovatele a všech uživatelů webu. Vztahují se na všechny návštěvníky tohoto webu (dále jen Uživatelé webu). Vstupem na jakoukoliv z webových stránek ukocouradoma.online uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se k dodržování pravidel webu.

Vlastníkem a provozovatelem webu je: Radka Křivánková, IČ: 75436698, Čučice 88, 664 91 Ivančice (dále jen Provozovatel).

KONTAKT

I. Obsah webu

Provozovateli náleží všechna autorská práva k obsahu webových stránek, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, stejně tak i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na tomto webu. Provozovatel je oprávněn vykonávat majetková práva k tomuto webu v souladu se zákonem o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Uživatel je povinen tato autorská práva ctít.

Jakékoliv užití stránek nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich šíření, kopírování a další zpracování je možné jen se souhlasem provozovatele, stránky přitom vždy musí být uvedeny jako zdroj.

Omezení odpovědnosti a správnost informací

Webové stránky nemají závazný charakter. Mají informativní účel a obecnou povahu, nemohou proto odrážet specifické požadavky jednotlivých uživatelů. Obsah webových stránek je vždy pouze informační. Informace na tomto webu si nekladou za cíl a v žádném případě nenahrazují konzultaci u odborníka. Obsažené informace nepředstavují v žádném případě výživová a zdravotní tvrzení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006. V případě konkrétních zdravotních potíží vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. V případě, že půjde o domácího mazlíčka, je pro řešení zdravotních potíží vyhrazena odborná veterinární pomoc.

Obsah je určený pro širokou veřejnost a přizpůsobený srozumitelnosti a čitelnosti. Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto webových stránkách, přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Obsah vznikl na základě osobních názorů, know-how, zkušeností, rešerše adekvátním zdrojů, přesto provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Texty jsou vytvářeny s ohledem na přesnost a faktickou správnost, přesto autor/autoři ani provozovatel webu nenese odpovědnost za případnou škodu v důsledku nepřesných informací. Nenese a nemůže nést zodpovědnost ani za případnou škodu, která vznikla v souvislosti s užíváním webu a obsažených informací. Na webu mohou být publikovány i subjektivní názory.

Veškeré informace se vztahují k okamžiku uveřejnění. Mohou být aktualizovány a obnovovány. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu bez předchozího upozornění. Provozovatel současně vylučuje odpovědnost za trvalost obsahu tohoto webu. Veškeré informace mohou být kdykoliv pozměněny nebo zcela odstraněny. Nenese zodpovědnost ani za případné výpadky webu.

Provozovatel neodpovídá za závazky třetích osob, publikované na webu jako obchodní nabídka, reklama či inzerce. Neúčastní se právních vztahů, které uživatel navazuje s třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za obsah a formu komerční reklamy na webu, ani za obsah webu a internetových prezentací třetích stran, na které odkazuje prostřednictvím externích odkazů.

Externí odkazy

Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu. Provozovatel neřídí ani neovlivňuje obsah externích webových stránek a neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Stejně tak nepřebírá žádnou odpovědnost za webové stránky, které přivádějí uživatele na webové stránky ukocouradoma.online, a které patří třetí straně.

II. Způsob užívání webu

Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a nepoškozování dobrého jména Provozovatele ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny. Informace užité na webových stránkách Provozovatele smí Uživatel užívat (stahovat, zobrazovat, tisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Uživatel není oprávněn informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu a vědomí Provozovatele. Používané kopie informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská práva či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena nebo se k informacím vztahují. Provozovatel nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím informací nedojde k porušení práv třetích osob.

Provozovatel webu poskytuje prostor pro vyjádření názorů uživatelů v komentářích u článků a na sociálních sítích. Nemusí odpovídat názorům Provozovatele. Za tyto názory a příspěvky nenese Provozovatel zodpovědnost. Není odpovědný ani za neredakční část webu.

Uživatelé nemohou zasahovat do struktury a obsahu webu, vyjma prostoru pro příspěvky a komentáře, které jsou k tomuto účelu vytvořeny a náležitě označeny. Uživatelé nesmí zasahovat do bezpečnosti webu, především webové stránky využívat k přenášení škodlivých kódů a souborů za účelem poškození provozovatele nebo dalších uživatelů.

Odpovědnost za rizika

Každý uživatel web užívá na vlastní riziko. Provozovatel nenese odpovědnost za případná rizika používání těchto stránek. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv přímé i nepřímé škody vzniklé s užíváním webu. Nezaručuje možnost připojení, ani plnou funkčnost.

III. Ochrana osobních údajů

Přístup na webové stránky U KOCOURA DOMA nebo využívání některých služeb poskytovaných provozovatelem těchto stránek může souviset s poskytováním údajů, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel využívá osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby respektoval zájem uživatelů a zamezoval újmě uživatele/subjektu těchto údajů. Osobní údaje zásadně nepředává třetím stranám, s výjimkou případů, kdy má souhlas, ukládá to nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem – především poskytování kvalitního obsahu.

Provozovatel webu věnuje pozornost GDPR a ochraně osobních údajů dle svých možností, standardními postupy a technologiemi. Z hlediska kategorií osobních údajů zpracovává zejména soubory cookies a další technologie, především za účelem vytváření uživatelsky zajímavého obsahu. Informace o právech uživatelů webu souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a jejich ochranou obsahuje dokument Zásady ochrany osobních údajů.

Uživatel smí kdykoliv v souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů využít svých práv. Pro jakékoliv uplatnění práv Uživatele, je zapotřebí kontaktovat správce osobních údajů provozovatele na emailu info@ukocouradoma.cz.

IV. Další informace

Případné dotazy související s užíváním webu přijímá Provozovatel na emailové adrese info@ukocouradoma.cz. Při elektronické komunikaci není obsah zpráv šifrován. Nedoporučujeme proto emailem zasílat žádné osobní, důvěrné a tajné informace.

V. Závěrečné ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách Provozovatele nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pokud se nějaká část těchto Podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatná, oddělují se od zbývajících částí, aby neměly vliv na jejich platnost a vymahatelnost.

Podmínky užívání webových stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky v současné podobě byly zveřejněny dne 18.1.2020.